Snel offerte
Persoonlijke offerte binnen 24u

Gratis levering
Vanaf €1.800 exclusief BTW

Snelle levering
Leveringstermijn gemiddeld 3 dagen

Gratis advies
Begeleiding en advies op locatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Flanders Furniture is een BVBA opgericht volgens Belgische wetgeving en gevestigd in België te 8600 Diksmuide, Ijzerdijk 91a en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0692.722.827

Zaakvoerder: de heer Jan Ameel
E-mail: info@flandersfurniture.be
+32 (0) 499 31 77 64

Definities:

  • Klant: Iedere consument of B2B klant die een commerciële relatie aangaat met Flanders Furniture door de aankoop van een product of dienst via flandersfurniture.be. Iedereen die een aankoop verricht wordt geacht rechtsgeldig de aankoop te kunnen verrichten, dan wel rechtsgeldig de rechtspersoon voor wie de aankoop verricht wordt te verbinden. Indien dit niet het geval is zal deze persoon gehouden zijn de schade te vergoeden.
  • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
  • B2B-klant of overheid: Elke klant die geen consument is, maar bijvoorbeeld een overheid of overheidsadministratie

 

Artikel 1. Toepassingsgebied

1.1.
Deze algemene voorwaarden (hierna ‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, offertes en overeenkomsten die worden aangevraagd of overeengekomen via www.flandersfurniture.be. 

U aanvaardt deze Voorwaarden bij het aanduiden van het opt-in vakje vooraleer een aanvraag, bestelling, offerte wordt verstuurd of een informatievraag wordt gesteld of wanneer de voorwaarden u worden meegedeeld.

Deze Voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene of bijzondere voorwaarden van de klant, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen tussen de partijen. U aanvaardt dat elke communicatie via elektronische wijze kan gebeuren en aanvaardt de bewijskracht van deze documenten.

Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Flanders Furniture worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Flanders Furniture ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.2.
De bescherming van persoonsgegevens is onderworpen aan een aparte privacyverklaring (http://www.flandersfurniture.be/nl/privacybeleid).

 

Artikel 2. Informatie op de website en aanvraag van offertes

2.1.
Flanders Furniture besteedt grote zorg aan het online plaatsen van informatie over de eigenschappen van de meubelen, met technische beschrijvingen en foto’s. Bepaalde niet-substantiële karakteristieken van een meubel, zoals kleur, formaat, gewicht en andere kunnen bij levering verschillen van de foto’s en beschrijvingen die weergegeven worden op de website.

Elke informatie op de website is een uitnodiging voor de Klant om een offerte aan te vragen en kan bijgevolg niet beschouwd worden als een bindend aanbod uitgaande van Flanders Furniture ten aanzien van de klant. Na de aanvraag ontvangt u binnen korte termijn een gedetailleerde offerte op basis waarvan u uw bestelling kunt overmaken aan Flanders Furniture. Flanders Furniture kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. 

2.2.
De inhoud van de site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Flanders Furniture of rechthoudende derden.

Alle gegevens/aanbiedingen/offertes zijn steeds vrijblijvend  en niet bindend ten aanzien van Flanders Furniture.  Flanders Furniture behoudt zich uitdrukkelijk het recht om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.3.
Verhogingen van belastingen, retributies, rechten of lasten vanwege de overheid  die niet bestonden bij opstellen van de offerte vallen ten laste van de klant. 

2.4.
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en Flanders Furniture, is Flanders Furniture niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Flanders Furniture.

De administratie van Flanders Furniture geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.


Artikel 3. Overeenkomst

3.1.
Een overeenkomst komt slechts tot stand na aanvaarding van uw bestelling door Flanders Furniture, tenzij anders tussen partijen overeengekomen. Na het aanvaarden van de bestelling ontvangt u de factuur. Na betaling van deze factuur worden de bestelde producten u toegestuurd en gaan de indicatieve leveringstermijnen van start, tenzij anders wordt overeengekomen tussen partijen. Ingeval van strijdigheid van inhoud tussen offerte, de levering en de factuur, gaat de tekst van de factuur voor.

3.2.
Flanders Furniture is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.  Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Flanders Furniture dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3.3.
Alle prijzen zijn vermeld in euro’s exclusief BTW en exclusief verzendkosten. Alle andere taksen of belastingen die ontstaan tussen het ogenblik van bestelling en het ogenblik van levering, vallen eveneens ten laste van de klant.

3.4.
Flanders Furniture werkt met vooruitbetaling. Het totaalbedrag van de bestelling moet vooraf overgeschreven worden op onze bankrekening. In bepaalde gevallen (bijvoorbeeld bij gesubsidieerde overheidsinstanties) kan in overeenstemming met Flanders Furniture worden afgeweken van deze voorafbetaling en dient betaling te gebeuren tegen vervaldatum van de afgeleverde factuur. Dit zal duidelijk overeengekomen worden bij het aanvaarden van de bestelling. 


Artikel 4. Eigendomsvoorbehoud

4.1.
De geleverde producten blijven tot op het moment van volledige betaling door de klant de exclusieve eigendom van Flanders Furniture. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Flanders furniture te wijzen, bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen , niettemin gaat het risico evenwel over op de klant vanaf het moment dat de meubelen worden vervoerd naar de klant. De klant doet uitdrukkelijk afstand van onroerendmaking door bestemming.

 

Artikel 5. Het herroepingsrecht

5.1.
Bij het totstandkomen van de overeenkomst heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen op voorwaarde dat dit is meegedeeld per aangetekende brief aan Flanders Furniture. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

Tijdens deze termijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Flanders Furniture retourneren, conform door Flanders Furniture bezorgde instructies.

U aanvaardt als Consument dat u de verzendingskosten van terugzending bij het uitoefenen van het herroepingsrecht ten laste neemt en dat u hierover voldoende werd geïnformeerd.  Veertien dagen na ontvangst van de koopwaar zal Flanders Furniture indien geen  problemen worden vastgesteld u de prijs terugbetalen.

5.2.
In enkele gevallen kan het herroepingsrecht niet worden uitgeoefend en aanvaardt u als  klant dat dit tijdig is vermeld geweest:

  • wanneer er sprake is  van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifiek persoon bestemd zijn. Onze textiel toepassingen zijn steeds maatwerk omdat deze specifiek gefabriceerd zijn naar een specifiek kleur en specifieke kwaliteit voor de klant.
  • bij dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
  • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
  • overeenkomsten waarbij de consument de onderneming specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten; wanneer echter de onderneming bij een dergelijk bezoek aanvullende diensten verleent waar de consument niet expliciet om heeft gevraagd, of andere goederen levert dan vervangstukken die noodzakelijk gebruikt worden om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren, is het herroepingsrecht op die aanvullende diensten of goederen van toepassing;
  • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest;

 

Artikel 6. Garantie en Gebreken:

6.1.
Flanders Furniture levert inspanning voor een zo getrouw mogelijke levering van de bestelling, als klant aanvaardt u dat er geringe kleur- en kwaliteitsverschillen kunnen voorkomen. Kleur overeenstemming  kan enkel gegarandeerd worden wanneer dit uitdrukkelijk wordt verzocht en overeengekomen. De vermelde maten, afmetingen en gewichten zijn 'circa'-maten. Kleinere maatafwijkingen alsook veranderingen in vorm en uitzicht van een model zijn mogelijk en behoudt Flanders Furniture zich voor.

6.2.

Bij levering dient de klant elke zichtbare schade (inclusief: beschadigde verpakking) steeds te vermelden op de leverbon. Bij gebreke daaraan zullen klachten omtrent zichtbare schade niet meer aanvaard worden. Indien de klant na de levering, bij het openen van de verpakking een tekortkoming of beschadiging vaststelt, dient deze binnen de 72 uur na levering van de goederen schriftelijk gemeld te worden aan  Flanders Furniture. De gegevens van het kasticket/leverbon zullen gevraagd worden bij het invullen van het formulier. Om een vlotte afhandeling te verzekeren, is het bijvoegen van foto's vereist. Klachten buiten deze periode van 72 uur zullen niet meer aanvaard worden.

6.3.
Op elk product, die geen zakelijke koop inhoudt,  geldt een waarborg zoals bedoeld door artikel 1649bis B.W. en dit gedurende een periode van 2 jaar na levering (conform Europese garantietermijn). Deze termijn vangt aan daags na de levering aan het leveringsadres zoals opgegeven door de consument. Het kasticket (of factuur) én de leverbon gelden als enige vorm van garantiebewijs en moeten kunnen voorgelegd worden om aanspraak te kunnen maken op de wettelijke garantieregeling. Zakelijke verkopen zijn uitgesloten van deze garantieregeling.

6.4.
Deze garantie door Flanders Furniture  vervalt indien het ingeroepen gebrek veroorzaakt is door een onoordeelkundige behandeling van/of onvoldoende zorg voor de geleverde meubelen, alsmede wanneer de meubelen niet gebruikt worden overeenkomstig hun bestemming. De klant heeft geen verhaal bij gebreken die hij kende of redelijkerwijze had moeten kennen bij het sluiten van de overeenkomst of als het gebrek voortvloeit uit materiaal door de klant geleverd. Worden niet als gebrek beschouwd, verkleuren van hout, textiel, vezelstoffen en leder, alsook het "werken" van hout.

De garantie vervalt wanneer:

- klant zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan de zaken reparatie en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren 
- bij ongelukken, vandalisme, brand, overstromingen/waterschade, ander natuurgeweld, en alle overige situaties van kennelijk overmacht 
- verkeerd gebruik 
- schimmel en weervlekken 
- slijtage 

6.5.
Waaruit bestaat de garantie:

Gedurende de eerste 2 jaar na de levering heeft de consument het recht het meubel door de verkoper te laten herstellen of te laten vervangen. De consument kan een passende prijsvermindering, vergoeding (maximaal de aankoopprijs) of de ontbinding van de overeenkomst conform deze algemene voorwaarden bekomen indien hij geen aanspraak kan maken op herstelling of vervanging. In geval van ontbinding moet de klant de verkoper op een billijke manier vergoeden voor het reeds verkregen genot. Flanders Furniture kan die herstelling of vervanging weigeren wanneer die buiten verhouding is, gelet op : A. de waarde van de meubelen, B. de ernst van het gebrek, C. de vraag of de alternatieve vorm van genoegdoening mogelijk is zonder ernstige overlast voor de klant. De consument aanvaardt dat bij vervanging gelijkaardige goederen kunnen worden geleverd indien door omstandigheden buiten de wil van de verkoper de leverancier van de verkoper niet kan instaan voor de vervanging (bijvoorbeeld bij stopzetting activiteit leverancier) of bijvoorbeeld wanneer de reeks van deze goederen ten einde is bij de leverancier. Niettemin heeft de klant niet het recht om de ontbinding van de Overeenkomst te verlangen indien het gebrek aan overeenstemming van geringe betekenis is.

Artikel 7. Levering

 

7.1.
Flanders Furniture houdt zich aan de toepasselijke  Europese en nationale regelgeving, u zal bij het aanvaarden van de bestelling de nodige informatie omtrent de levering ontvangen.

De door Flanders Furniture opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. 

7.2.
Levering gebeurt op de begane grond tot achter de eerste deur die gemakkelijk toegankelijk moet zijn met een transpallet of op de plaats waar met Flanders Furniture is overeengekomen.Een makkelijk met een vrachtauto te bereiken adres wordt verondersteld. De klant meldt elke te voorziene leveringshindernis (bijvoorbeeld het aantal verdiepingen) bij de bestelling. Deze  kan aanleiding geven tot een onkostensupplement bovenop de eindafrekening. 

Flanders Furniture draagt niet de kost van: 

- afwezigheid bij levering 
- markten / voetgangersstraten / werken 
- meer dan 25 meter tussen het lospunt en de deur 
- te lage of te smalle toegang voor vrachtwagens of product

 

Artikel 8.  Overmacht

8.1.
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Flanders Furniture in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Flanders Furniture gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2.
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Flanders Furniture kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst

9.1.
In geval van overlijden, faillissement, onbekwaamheid, kennelijk onvermogen, schorsing van betaling, reorganisatie, ontbinding, wijziging van firma of om het even welke grondige wijziging van de juridische toestand van de klant of bij gebrek aan betaling van een enkele levering, of bij niet naleving van de bedongen bijzondere betaalvoorwaarden, behoudt Flanders Furniture zich het recht voor, hetzij het contract van rechtswege als ontbonden te beschouwen, hetzij de leveringen te schorsen en/of verdere opdrachten stop te zetten. Dit zonder dat de klant hiervoor enige vergoeding kan vorderen.

9.2.
In voorkomend geval is de vergoeding verschuldigd zoals bepaald in 9.4 door de klant, onverminderd het recht om een bijkomende schadevergoeding te vorderen. Het volstaat dat de Flanders Furniture hiertoe zijn uitdrukkelijke wil te kennen geeft per aangetekende brief. Indien de opdrachten of het werk werden geschorst door Flanders Furniture bepaalt deze  zelf wanneer zij het werk opnieuw aanvat, zonder hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. In elk geval kan Flanders Furniture in de situaties zoals hierboven gemeld de onmiddellijke betaling eisen van alle geleverde waren en van alle verrichte prestaties en uitgaven.

9.3.
Wanneer Flanders Furniture door deze schorsing enigerlei schade lijdt (zowel rechtstreeks als onrechtstreeks), zal de klant deze dienen te vergoeden. Desgevallend kan Flanders Furniture het saldo van de nog uit te voeren werken alsnog annuleren. In dat geval is de vergoeding verschuldigd door de klant zoals bepaald in artikel 9.4. 

9.4.
Wanneer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd/verbroken door de klant, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen voor het betrokken werk verhoogd met een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs van de geannuleerde bestelling. Reeds betaalde sommen kunnen in geen geval worden teruggevorderd. Wanneer er sprake is  van volgens specificaties van de klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifiek persoon bestemd zijn wordt de vergoeding verhoogd tot 50% van de overeengekomen prijs van de geannuleerde bestelling.

9.5.
Flanders furniture  behoudt zich het recht voor de goederen in bezit te houden tot de verschuldigde bedragen door de klant worden betaald.

 

Artikel 10. Betalingsmodaliteiten - protest

10.1.
De facturen zijn onmiddellijk te betalen, contant en zonder korting. 

10.2.
Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde interesten en kosten. Flanders Furniture behoudt zich het recht voor ten allen tijde voorschotten of waarborgen te eisen van de klant.

10.3.
Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar.

10.4.
Bij overschrijding van de toegestane betaaltermijn, zal op de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een intrest  van 12% per jaar vanaf de vervaldatum verschuldigd zijn. Bovendien wordt ieder op zijn vervaldag onbetaald gebleven bedrag ten titel van forfaitaire schadevergoeding van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 12 % met een minimum van 200  euro zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

10.5.
Elk protest dient per aangetekende brief aan FLANDERS FURNITURE te worden bezorgd binnen een termijn van 7 dagen en moet gemotiveerd de reden van het protest uiteenzetten. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de facturen definitief aanvaard en is volledige betaling verschuldigd. Het protest schorst de verbintenis van de klant tot betaling niet.

 

Artikel 11.          Nietigheid 

11.1.
 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Flanders Furniture en de klant in onderling overleg de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

 

Artikel 12.  Alternatieve geschillenbeslechting

12.1 De Europese Commissie biedt een platform alternatieve geschillenbeslechting (ODR-platform). Hier kunt u gebruik van maken om geschillen op te lossen over producten of diensten die online zijn aangekocht. Link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=NL

 

Artikel 13.          Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

13.1. De algemene voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands, bij interpretatie van de aanwezige vertalingen heeft de Nederlandstalige versie steeds voorrang.

13.2. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van de overeenkomst tussen Flanders Furniture en de klant zal worden beslecht door de bevoegde Rechtbank West-Vlaanderen en de plaats waar de zetel van Flanders Furniture is gevestigd.

JAN AMEEL
ZAAKVOERDER

 

onze referenties

Stad Halle
Oxfam
Stad Sint-Truiden
Technopolis
Gemeente Putte
CM
Pleegzorg Limburg
Provincie Antwerpen
Provincie West-Vlaanderen
VTI Diksmuide
Stad Aalst
Stad Lommel
Dovy Keukens
Barco
Scholengroep Brussel
Vloot
Gemeente Boechout
Scouts
Vlaamse Gemeenschapscommissie
Stad Poperinge
Durabrik
Belfius
KTA Brugge
Stad Maaseik
UPS
Katoen Natie
Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente De Panne
Vmm
Kinepolis
Gemeente Dessel
Operaballet Vlaanderen
De Persgroep Nv
Arktos
Scholengroep Sint-Rembert
Deschacht
Jaguar Land Rover Belux
Defensie
Stad Roeselare
Stad Ronse
Janssen Fritsen
Stad Menen
Gemeente Ravels
Stad Diksmuide
Gemeente Moorslede
KU Leuven
Gemeenten Blankenberge
Vzw Emmaus
DB Video
Gemeente Zonhoven
Universiteit Antwerpen
Natuurpunt
Stad Eeklo
Den Eglantier
OCMW Turnhout
Gemeente Heist-op-den-Berg
De Tandem
Anglo Belgian Corporation
Verviers
Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Lichtervelde
Stad Mechelen
Danone
Route du Soleil
Toerisme Vlaanderen
B-fast
Chiro
Provincie Limburg
KLJ
Dodentocht
Omega Pharma
Stad Aarschot
Stad Oostende
Formaat jeugdhuis
Gemeente Berlaere
Stad Peer
Husqvarna
Erasmushogeschool Brussel
GO
Luca School Of Arts
BNP Paribas Fortis
Deltalight
Gemeente Wommelgem
Gemeente Kortemark
Gemeente Ravels
Stad Leuven
Om je van dienst te kunnen zijn via onze website maken wij gebruik van functionele cookies.Ik ga akkoord